Generalforsamling hos Aabybro Fjernvarme

Sådan sikre vi billig varme - også i fremtiden

 

Følg med i dit fjernvarmeselskab

Generalforsamling afholdes d. XX.XX.202X 

Aabybro Fjernvarme er et A.M.B.A selskab, dvs. at du som vores kunde, også er andelshaver, og derfor har vi brug for dig, når vi skal træffe store beslutninger.

 

Om generalforsamlingen

Hvad sker der på en generalforsamling, og hvordan stemmer man?

Ordinær generalforsamling

Dagsorden 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 4. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse.
 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Ofte stillede spørgsmål

Er jeg andelshaver?

Kun andelshavere kan stemme til generalforsamlingen.

Du er andelshaver, hvis du får fjernvarme fra Aabybro Fjernvarme A.m.b.a., og du opfylder en af følgende:

-  Ejer en særskilt matrikuleret ejendom.

-  Ejer en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

-  Ejer en bygning på lejet grund.

-  En ejerlejlighedsforening/ andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Hvordan stemmer jeg?

Du stemmer ved at møde op til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Kan jeg stemme, hvis ikke jeg kan deltage på generalforsamlingen?

Man kan give sin stemme videre til en anden, hvis man ikke kan møde op til generalforsamlingen.

Det gøres ved at give en skriftlig fuldmagt.

Ingen kan afgive mere end en stemme yderligere ved fuldmagt.

Kan jeg indsende forslag til bestyrelsen?

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Download fuldmagt

 

Dokumenter

Referater og andre dokumenter fra tidligere generalforsamlinger.

Referater

Referater og andre dokumenter fra tidligere generalforsamlinger.

 

Vedtægter

Læs selskabets vedtægter for information omkring generalforsamling.

 

Årsrapporter

Her finder du vores årsrapporter, budgetter og tidligere taksblade.

 

Nyheder

Konverteringsprojekter i fuldt sving

Arealbidraget sænkes i Nørhalne og der gøres plads til Nørhalne Cup

Rungende JA til fusion mellem Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk

Der var ca. 350 personer til stede til den ekstraordinære generalforsamling i DGI Huset Aabybro. I alt havde de medbragt 546 stemmer.  Efter grundi...

Referat og præsentationer fra generalforsamlingen

I sidste uge blev Aabybro Fjernvarme's årlige generalforsamling afholdt, hvor vigtige emner som varmeproduktion, økonomi og fusion blev præsenteret...